Podzakonski propisi

Podzakonski propisi

 • Pravilnik o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu  (“Službeni glasnik RS”»102/11117/11128/11101/1228/1683/16109/17115/17).
 • Pravilnik o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” 68/1172/1258/17102/17).
 • Obrazac zahtjeva i prijedloga za upućivanje na liječenje izvan RS
 • Obrazac ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica
 • Pravilnik o zaštiti prava osiguranih lica (Službeni glasnik RS 26/1121/14)
 • Pravilnik o pravu na medicinska sredstva ( “Službeni glasnik RS” 114/1259/1494/14100/1461/167/17). Nalog za nabavku/popravku medicinskog sredstva
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju (“Službeni glasnik RS” 63/1059/14)
 • Uputstvo o primjeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju (“Službeni glasnik RS” 68/10).
 • Pravilnik o principima, uslovima i kriterijumima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga u RS u 2018. godini ( Službeni glasnik RS 102/17)
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (“Službeni glasnik RS” 63/0838/1061/1187/12100/144/1508/16).
 • Pravilnik o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i zdravstvenoj knjižici (“Službeni glasnik RS” 102/1140/1256/1272/1386/15)
 • Садржина и обим превентивних мјера («Службени гласник РС» 102/11). Dokument
 • Pravilnik o indikacijama i standardima materijala za dijalize koje se obezbjeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službeni glasnik RS” 11/10).
 • Odluka o usvajanju Liste lijekova (“Službeni glasnik RS”  104/15111/1517/1634/1683/16100/16102/1642/1766/17102/17).
 • Odluka o kriterijumima za stavljanje lijekova na Listu lijekova koji se izdaju na recept na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” 02/10).
 • Odluka o usvajanju Bolničke liste lijekova, objavljenu u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj: 65/1561/16).
 • Odluka o usvajanju Liste lijekova sa posebnim načinom nabavke (finansiranja na teret FZO RS) (“Službeni glasnik RS” 111/15100/1601/17)
 • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab (“Službeni glasnik RS” , 100/16)
 • Odluka o usvajanju liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, objavljenu u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: ( 23/17).
 • Odluka o kriterijumima za stavljanje lijekova na Listu citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” 101/12).
 • Odluka o usvajanju Liste osnovnih lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, objavljeno u “Službenomi glasniku Republike Srpske”, broj: 49/1188/1378/15)  .
 • Odluka o participaciji (“Službeni glasnik RS” 58/1683/16112/1601/1729/17).
 • Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u FZO RS.  Dokument
 • Uputstvo o primjeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju (“Službeni glasnik RS” 68/10).
 • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab (“Službeni glasnik RS” 109/17)
 • I Z J A V A  o pristanku primjene lijeka adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab ili sekukinumab. Obrazac
 • Z A H T J E V za odobravanje primjene (uvođenje u terapiju) lijekova  adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab. Obrazac
 • Pravila šifriranja. Dokument
 • Uputstva o uslovima i postupku za odobravanje refundacije (“Službeni glasnik RS” 55/1790/17111/17)
 • Vodič kroz nove propise (namijenjeno zdravstvenim ustanovama) Dokument