Podzakonski propisi

Podzakonski propisi

 • Pravilnik o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu  (“Službeni glasnik RS”»102/11117/11128/11101/1228/1683/16109/17115/17).
 • Pravilnik o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” 68/1172/1258/17102/17).
 • Obrazac zahtjeva i prijedloga za upućivanje na liječenje izvan RS
 • Obrazac ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica
 • Pravilnik o zaštiti prava osiguranih lica (Službeni glasnik RS 26/1121/14)
 • Pravilnik o pravu na medicinska sredstva ( “Službeni glasnik RS” 114/1259/1494/14100/1461/167/17). Nalog za nabavku/popravku medicinskog sredstva
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju (“Službeni glasnik RS” 63/1059/14)
 • Uputstvo o primjeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju (“Službeni glasnik RS” 68/10).
 • Pravilnik o principima, uslovima i kriterijumima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga u RS u 2018. godini ( Službeni glasnik RS 102/17)
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (“Službeni glasnik RS” 63/0838/1061/1187/12100/144/1508/16).
 • Pravilnik o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i zdravstvenoj knjižici (“Službeni glasnik RS” 102/1140/1256/1272/1386/15)
 • Садржина и обим превентивних мјера («Службени гласник РС» 102/11). Dokument
 • Pravilnik o indikacijama i standardima materijala za dijalize koje se obezbjeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Službeni glasnik RS” 11/10).
 • Odluka o usvajanju Liste lijekova (“Službeni glasnik RS”  104/15111/1517/1634/1683/16100/16102/1642/1766/17102/17).
 • Odluka o kriterijumima za stavljanje lijekova na Listu lijekova koji se izdaju na recept na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” 02/10).
 • Odluka o usvajanju Bolničke liste lijekova, objavljenu u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj: 65/1561/16).
 • Odluka o usvajanju Liste lijekova sa posebnim načinom nabavke (finansiranja na teret FZO RS) (“Službeni glasnik RS” 111/15100/1601/17)
 • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab (“Službeni glasnik RS” , 100/16)
 • Odluka o usvajanju liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, objavljenu u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: ( 23/17).
 • Odluka o kriterijumima za stavljanje lijekova na Listu citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” 101/12).
 • Odluka o usvajanju Liste osnovnih lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, objavljeno u “Službenomi glasniku Republike Srpske”, broj: 49/1188/1378/15)  .
 • Odluka o participaciji (“Službeni glasnik RS” 58/1683/16112/1601/1729/17).
 • Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u FZO RS.  Dokument
 • Uputstvo o primjeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju (“Službeni glasnik RS” 68/10).
 • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab (“Službeni glasnik RS” 109/17)
 • I Z J A V A  o pristanku primjene lijeka adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab ili sekukinumab. Obrazac
 • Z A H T J E V za odobravanje primjene (uvođenje u terapiju) lijekova  adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab. Obrazac
 • Pravila šifriranja. Dokument
 • Uputstva o uslovima i postupku za odobravanje refundacije (“Službeni glasnik RS” 55/1790/17111/17)
 • Vodič kroz nove propise (namijenjeno zdravstvenim ustanovama) Dokument

Ukratko

Dom zdravlja Stanari je javna zdravstvena ustanova za pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Stanari.

Primarni cilj

Primarni cilj je pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Stanari, po modelu porodične medicine

Kontakt

INFO PULT porodične medicine:
+387 (0) 53 490-234
domzdravljastanari@gmail.com

(C) Sva prava zadrzana 2021 - JZU Dom zdravlja Stanari